veilig bitcoin kopen

Makkelijkcryptokopen.nl

Eenmanszaak N.S.D. Media & Finance, met KvK-nummer 81594100, hierna “N.S.D. Media & Finance” wil u
hartelijk welkom heten op www.makkelijkcryptokopen.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze
disclaimer. N.S.D. Media & Finance kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder
dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door N.S.D. Media & Finance nauwkeurig
samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. N.S.D. Media & Finance zal zich naar haar beste
vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat
haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten
of achterhaald zijn. N.S.D. Media & Finance is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door
gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of
de door N.S.D. Media & Finance verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op
grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en N.S.D. Media &
Finance tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort N.S.D. Media & Finance dat graag. Stuur uw klacht
over de inhoud naar info@makkelijkcryptokopen.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele-eigendomsrechten van
N.S.D. Media & Finance of die van licentiegevers. N.S.D. Media & Finance behoudt zich alle rechten met
betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op
publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@makkelijkcryptokopen.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat N.S.D. Media & Finance per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van
artikelen of afbeeldingen, laat het N.S.D. Media & Finance weten via info@makkelijkcryptokopen.nl. Eventuele
artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder
dat N.S.D. Media & Finance verplicht is tot enige schadevergoeding.

N.S.D. Media & Finance behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van
de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt
aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van
deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in
verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.